Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach NWZA oraz uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 5 marca 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą głosów, w tym głosów „za”, „przeciw”  „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. Zgłoszono również sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

20240305_Protokół

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu