Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 18/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku, ESPI nr 16/2023 z dnia 25 września 2023 roku oraz raportu ESPI nr 4/2023 z dnia 28 marca 2023 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu kolejnego aneksu do umowy kredytowej (”Kredyt”)  z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (”Bank”), na mocy którego Bank przedłużył linię kredytu obrotowego w kwocie 6.150.000,00 PLN do dnia 30 listopada 2024 roku, uwzględniając systematyczne zmniejszanie limitu kredytowego w wyniku miesięcznych spłat kapitału w wysokości 100.000,00 PLN w okresie do dnia 30 września 2024 roku, oraz zmniejszenie limitu kredytowego do kwoty 4.550.000,00 PLN w okresie od dnia 1 października 2024 roku do dnia 30 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy, przy założeniu utrzymania przez Emitenta określonych pomiędzy stronami poziomów wskaźników finansowych, a także od utrzymania na mocy drugiej linii kredytowej w mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, która zgodnie z aneksem zawartym pomiędzy Emitentem, a mBank S.A. zawartym dnia 29 listopada 2023 roku obowiązuje do dnia 26 kwietnia 2024 roku.

W związku z zawarciem aneksu do umowy Kredytu, Emitent złożył wniosek o wydłużenie gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.920.000 PLN, stanowiącej 80% kwoty kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 28 lutego 2026 roku.

Pozostałe istotne warunki Kredytu nie uległy zmianie.

Pozyskane środki będą służyły finansowaniu działalności gospodarczej Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 17. Ust. 1 MAR – informacje poufne