Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2024 r. zawarł z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu  (”INC”) umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy INC świadczyć będzie na rzecz Spółki usługi Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii I Spółki, których emisję uchwaliło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 października 2015 roku.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.