Zobowiązanie Prezesa Zarządu do objęcia akcji serii V w terminie do dnia 26 czerwca 2024

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 20/2024 z dnia 5 marca 2024 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 8/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku, informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 20 czerwca 2024 roku od Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marcina Michnickiego, pisemnego zobowiązania do zawarcia umowy objęcia akcji serii V w ilości do 150.000.000 akcji serii V w terminie do 26 czerwca 2024 roku, tj. w ilości zapewniającej maksymalne możliwe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta wynikające z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 marca 2024 roku.

Zarząd Emitenta uznał wskazaną informację za informację poufną ze względu na znaczenie objęcia emisji akcji serii V w pełnej kwocie wynikającej z Uchwały nr 6 NWZ z dnia 5 marca 2024 roku dla sytuacji płynnościowej Spółki i jej perspektyw rozwoju.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.