Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _„Spółka”, „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały nr 18 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki. Zgłoszono również sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętej uchwały nr 20 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rep A Nr 5458_2024