Zawarcie umów objęcia akcji serii V

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów: EBI nr 8/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku, raportu EBI 10/2024 z dnia 5 marca 2024 roku, raportu ESPI 8/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku oraz raportu ESPI 10/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku  informuje, iż w dniu 26 czerwca 2024 roku Spółka zawarła umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii V, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej, o czym mowa w par. 1 pkt. 4 rzeczonej Uchwały nr NWZA Moliera2 S.A. z dnia 5 marca 2024 roku.

Akcje serii V zostały objęte przez 2 podmioty: Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marcina Michnickiego oraz podmiot powiązany, tj. spółkę Probatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,10 PLN.

Jednostkowa cena emisyjna akcji serii V w wysokości 0,10 PLN została ustalona Uchwałą Nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 12 kwietnia 2024 roku, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 8/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii V nastąpi z dniem jego rejestracji przez Sąd rejestrowy, o czym Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.