Podsumowanie subskrypcji akcji serii V

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii V, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Rozpoczęcie subskrypcji: 5 marca 2024 roku,
Zakończenie subskrypcji: 26 czerwca 2024 roku,
2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 26 czerwca 2024 roku;
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
150.000.000 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt milionów),
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Redukcja nie wystąpiła,
5) Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
150.000.000 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt milionów akcji),
6) Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy)
6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
Akcje serii V będą pokryte wkładami pieniężnymi. Zgodnie z treścią zawartych umów objęcia akcji, termin opłacenia akcji serii V wkładami pieniężnymi mija w dniu 31 lipca 2024 roku.
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
– przedmiot wkładów niepieniężnych,
– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Nie dotyczy,
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
Jedna osoba fizyczna oraz jedna osoba prawna,
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
Akcje serii V przydzielono dwóm akcjonariuszom,
8a) Informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Tak, osobą fizyczną, której przydzielono akcje serii V jest Pan Marcin Michnicki pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, oraz posiadający bezpośrednio 14,51 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Osobą prawną, której przydzielono akcje serii V jest Probatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca przed zarejestrowaniem akcji serii V 14,77 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Prezesem Zarządu Probatus Sp. z o.o. oraz większościowym udziałowcem, posiadającym 99,44% udziału w Zgromadzeniu Wspólników Probatus Sp. z o.o. jest Pan Marcin Michnicki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz posiadający bezpośrednio 14,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Emitent nie zawarł umowy o subemisję,
10) Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 81 388,68 PLN
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN,
d) promocji oferty – 0 PLN
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta – mając na uwadze, że cena emisyjna była równa cenie nominalnej akcji Emitenta wszystkie koszty poniesione przy emisji akcji zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO