Zawarcie umowy najmu

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 10.07.2024 roku z PPE Office Piłsudski Square Propco Sp. z o.o. umowy najmu (”Umowa Najmu”) lokalu handlowego o powierzchni brutto 643,5 m2 (”Lokal Handlowy”) zlokalizowanego na parterze budynku Metropolitan przy Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego nr 1 w Warszawie, pomieszczeń zaplecza zlokalizowanych w piętrach podziemnych wskazanego budynku, a także lokalu biurowego (”Lokal Biurowy”), o powierzchni 663 m2 zlokalizowanego w budynku Metropolitan przy Placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego nr 3.

Umowa zgodnie z praktyką rynkową została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia 1 grudnia 2025 roku w przypadku Lokalu Handlowego (którego wydanie Spółce ma nastąpić w czerwcu 2025 roku) oraz od dnia 1 stycznia 2025 roku w przypadku Lokalu Biurowego (którego wydanie Spółce ma nastąpić w lipcu 2024 roku).

Umowa najmu wskazanych lokali została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe postanowienia dla tego typu umów.

W ramach Lokalu Handlowego w budynku Metropolitan Spółka planuje stworzenie swojego flagowego stacjonarnego sklepu multibrandowego z produktami kategorii „fashion” marek luksusowych i high premium, uznając wskazaną lokalizację za najbardziej reprezentacyjne miejsce dla tego typu działalności w Polsce, co wpisuje się w strategię rozwoju Spółki.

Emitent uznał informację o zawarciu Umowy za poufną z uwagi na wysokość zobowiązań Spółki z tytułu opłat czynszowych, które szacuje się, że w całym okresie najmu wyniosą łącznie około 30 mln zł netto.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.