Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A

Temat:
Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – zbycie lub nabycie znacznego pakietu akcji.

Treść:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Emitent) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 lipca 2015 r. otrzymał od Pani Jolanty Ogorzałek-
Krzemieńskiej – syndyka masy upadłości spółki Iplex S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Iplex) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie. Syndyk poinformowała Air Market, o zbyciu przez Iplex na rzecz spółki Projekt VOD sp. z o.o. 25.870 sztuk
zdematerializowanych akcji Air Market.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:

1) zbycie akcji nastąpiło w związku z zawarciem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa pomiędzy Iplex, a spółką Projekt VOD sp. z o.o. w formie aktu notarialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r.;

2) stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Spółka Iplex przestała być właścicielem akcji w dniu 22 maja 2015 r. tj. z chwilą dokonania odpowiedniego
zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Spółka Iplex poinformowała ponadto, że:

1) przed dokonaniem zbycia akcji Emitenta, posiadała 325.870 sztuk akcji co stanowiło 15,69 % udziału w kapitale zakładowym Air Market oraz uprawniało do oddania 325.870 głosów na walnym zgromadzeniu Air Market stanowiących 15,69% ogólnej liczby głosów;

2) po dokonaniu zbycia akcji Emitenta, spółka Iplex posiada 300.000 akcji co stanowi 14,44% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 300.000 głosów na walnym zgromadzeniu Air Market stanowiących 14,44 % ogólnej liczby głosów.