Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji Air Market S.A.

Raport bieżący nr 4 / 2015

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Air Market S.A. (dalej: Air Market lub Spółka) stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu
22 grudnia 2015 r. otrzymał od Pana Marcina Michnickiego (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie.
Pan Marcin Michnicki poinformował Spółkę, że jako akcjonariuszu Air Market S.A.:

W wyniku objęcia 24.002.670 akcji serii „I” i rejestracji emisji akcji serii „I” w dniu 18 grudnia 2015 r., Zawiadamiający posiada 24.002.670 akcji serii „I” Air Market co stanowi 23,116% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 24.002.670 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 23,116 % w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem w/w transakcji Zawiadamiający nie posiadał akcji Air Market.

Zawiadamiający oraz Probarus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot zależny od Zawiadamiającego posiadają po dokonaniu w/w transakcji łącznie 38.143.655 akcji Air Market co stanowi 36,7347% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 38.143.655 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 36, 7347% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem w/w transakcji objęcia Zawiadamiający i Probatus posiadali łącznie 10.985 akcji Air Market co stanowiło 0,528 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 10.985 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 0,528% w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z przesłanym zawiadomieniem, nie występują inne podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego
zawiadomienia posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C ustawy o ofercie.