Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Zarząd AIR MARKET S.A. („Spółka”) informuje, że przy publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku wystąpił błąd w zakresie prezentacji danych. Zakres korekty obejmuje skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015 roku.

Z uwagi na zakres zmian Emitent zdecydował się w załączeniu do niniejszego raportu opublikować cały raport okresowy za IV kwartał 2014 roku uwzględniający dane finansowe po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Air Market SA – IV kw. 2015 – Korekta