AIR MARKET SA (18/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika

Ogloszenie o zwolaniu ZWZA

ZWZA Projekty uchwal