MODERN COMMERCE S.A. ZAWIADOMIENIE W TRYBIE 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. (dalej: ,,Emitent”) informuje, że w dniu 6 lutego 2018r. r. otrzymał od Pana Marcina Michnickiego zawiadomienie w trybie 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść wspomnianego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

MArcin Michnicki Zawiadomienie MOCO