Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wpisaniu adresu nowej siedziby Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS  do  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .  W związku z powyższym, nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący:

Modern Commerce S.A.
ul. Mikołaja Kopernika, nr 5, lok. 7,
00-367, WARSZAWA,

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.