Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Umowa została podpisana z WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul.Grzybowska 4 lok. U9B.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za okres 01.01.2018 – 31.12.2018r. podjęta w trybie pisemnym zgodnie z art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.