Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w statucie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w następującym zakresie:

  • Nadanie nowego brzmienia pkt 1 oraz pkt 19 znajdujących się w §4

Treść §4 pkt 1 Statutu przed zmianami:

„1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z).”

Treść §4 pkt 1 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:

„1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47).”

 

Treść §4 pkt 19 Statutu przed zmianami:

„19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14 Z).”

Treść §4 pkt 19 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:

„19. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46).”

 

  • Dodanie po 4 §41 o treści

„§41

  1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
  2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
  3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”

Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r. upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Uchwalony tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

tekst jednolity MCSA