Nabycie znaku towarowego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2020 roku, zawarł Umowę Nabycia („Umowa”) prawa ochronnego do znaku towarowego AMERICANOS, nr prawa wyłącznego R.326185 (dalej jako Znak Towarowy) udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony zgodnie ustaliły cenę sprzedaży Znaku Towarowego na kwotę 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) („Cena Sprzedaży”). Przeniesienie prawa ochronnego do Znaku Towarowego nastąpi w dniu zapłaty Ceny Sprzedaży. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży nie zostanie zapłacona w terminie przewidzianym Umową, tj. do dnia 23 grudnia 2020 roku, Umowa ulegnie rozwiązaniu.

Emitent zamierza wykorzystać niniejszy znak towarowy do produkcji i sprzedaży towarów wraz ze spółką zależną Złote Wyprzedaże S.A. lub innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą poprzez udzielanie stosownych licencji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.