Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 odpowiednio z dnia 28.02.2017 r., 28.03.2017 r., 11.04.2017 r.,  18.12.2020r., 18.02.2021r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22.03.2021 r., zostało podpisane porozumienie z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii A, dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A („Porozumienie”) pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem.

Strony niniejszym Porozumieniem przedłużyły dzień wykupu Obligacji na 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.