Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 oraz 9/2021 odpowiednio z dnia 28.02.2017 r., 28.03.2017 r., 11.04.2017 r., 18.12.2020 r., 18.02.2021 r., 22.03.2021 r. oraz raportu EBI nr 5/2021 z dnia 25.03.2021r., informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku Obligatariusz posiadający 400 Obligacji serii A Spółki skorzystał z prawa zamiany tych obligacji na 2.000.000 akcji serii J Emitenta, składając oświadczenie o zapisie na Akcje serii J. Złożenie oświadczenia o zapisie na Akcje J w ramach kapitału warunkowego spowodowało wygaśnięcie roszczenia tego obligatariusza o wykup Obligacji serii A, a pozostałe 761 Obligacji serii A Emitenta pozostaje w posiadaniu jedynego obligatariusza (“Obligatariusz”).

Ponadto Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2021r. porozumienia z Obligatariuszem, dotyczącego zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A („Porozumienie”). Na mocy Porozumienia strony przedłużyły dzień wykupu Obligacji serii A do dnia 29 kwietnia 2021 r.; Emitent zobowiązał się (i) zwołać najpóźniej na dzień 28 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta celem podjęcia uchwały w sprawie zmian uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 grudnia 2020 roku (“Uchwała nr 5”) w sprawie (między innymi) emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M (“Obligacje B”), na mocy której dzień emisji Obligacji B, o których mowa w ww. uchwale zostanie przesunięty do dnia 30 maja 2021 roku,  (ii) złożyć propozycję nabycia Obligacji B, o których mowa w Uchwale nr 5 Obligatariuszowi. Zmiana dnia emisji Obligacji B spowodowana jest przedłużającą się procedurą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta, o którym mowa w Uchwale nr 5.
Na mocy Porozumienia Obligatariusz zobowiązał się przeznaczyć kwotę świadczenia pieniężnego przysługującego mu z tytułu wykupu 761 Obligacji serii A na zakup Obligacji B.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.