Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r.otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

Zawiadomienie dokonane zostało w związku z zawarciem porozumienia w dniu 27 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem, Wirtualna Polska Holding S.A. („WP”) oraz panem Marcinem Michnickim (znaczącym akcjonariuszem Spółki) w zakresie wspólnego wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

20210728 Zawiadomienie WP_MM_Probatus