Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii O:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia: 5 sierpnia 2021

Data zakończenia: 10 sierpnia 2021;

2) daty przydziału instrumentów finansowych: 10 sierpnia 2021;

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 148 131 000;

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła redukcja zapisów;

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 148 131 000;

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,54 zł;

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: wkłady pieniężne;

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 71;

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 71;

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Wojciech Klecha – Członek Zarządu Emitenta;

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4 132 872,71 zł;
  2. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł;
  3. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 141 766,63 zł ;
  4. promocji oferty: 39 200,00 zł .

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO