Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 5.000.000,00 zł.

Wraz z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja następujących zmian Statutu Spółki:

Zmianie uległ § 51 Statutu Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie:

„1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt złotych).

2.Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

3.Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

Nowe brzmienie:

1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.250.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).          

2.W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku. 

3.Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

4. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

5.Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.”

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

13.10.2022_Moliera2 statut nowy tekst jednolity