Informacja o nabyciu warrantów subskrypcyjnych

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 32/2022 z 17 listopada 2022 r., nr 25/2022 z 1 listopada 2022 oraz nr 10/2022 z 20 lipca 2022 r., informuje, że w dniu 2 marca 2023 r. Emitent nabył od IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”) 12.857.143 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 r., za cenę sprzedaży w wysokości 1,8 mln PLN, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

W konsekwencji ww. nabycia warrantów kwota wynagrodzenia, do zapłaty którego na rzecz ITF Properties Emitent pozostaje zobowiązany na mocy porozumienia z dnia 19 lipca 2022 r., z późniejszymi zmianami, zawartego w związku z Umową Inwestycyjną z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącą nabycia przez Emitenta udziałów w spółce IT Fashion Polska Group Partners sp. z o.o., obniżyła się do 5,2 mln PLN (patrz raport ESPI nr 32/2022 z 17 listopada 2022 r., nr 25/2022 z 1 listopada 2022 oraz nr 10/2022 z 20 lipca 2022 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.