Rozliczenie zobowiązań przez Emitenta wynikających z umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2023 z 2 marca 2023 r., nr 32/2022 z 17 listopada 2022 r., nr 25/2022 z 1 listopada 2022 oraz nr 10/2022 z 20 lipca 2022 r., informuje, że zawarł w dniu 13 kwietnia 2023 roku porozumienie z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”) potwierdzające całkowite wykonanie przez Spółkę zobowiązań wynikających z ugody z dnia 19 lipca 2022 roku („Ugoda”) odnoszącej się do umowy inwestycyjnej z dnia 19 maja 2021 roku dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. oraz zawierające zrzeczenie się przez Strony wszelkich roszczeń wynikających z Ugody.

Zawarcie przedmiotowego porozumienia było możliwe w związku z faktem nabycia od ITF Properties przez podmiot trzeci – spółkę Probatus sp. z o.o. – 37.142.857 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 r., za łączną cenę 5,2 mln PLN.

W konsekwencji zawarcia porozumienia, Spółka nie posiada więcej zobowiązań wobec ITF Properties z tytułu Ugody.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.